بسیج اساتید،دانشجویی
 

سرکشی و دیدار کارکنان و گروهی از دانشجویان بسیجی و اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور مرکز جوانرود از خانواده شهید دانشجو اسماعیل عزیزی در روز چهارشنبه مورخ 15/12/93  
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر